Certificacions

Declaració ambiental

Anualment facilitem al públic i a altres parts interessades informació mediambiental respecte de l'impacte i el comportament mediambiental de la nostra organització.

Certificació EMAS

Estem certificats avaluació i millora del comportament mediambiental del Palau i la difusió de la informació a les parts interessades.

Certificació ISO 14001

Certifiquem el nostre compromís ambiental com a part essencial del desenvolupament de la nostra activitat.

Certificació ISO 14001

Estem compromesos amb la reducció de les emissions d'efecte d'hivernacle. En aquesta línia, estem adherits al Programa de Acords Voluntaris per a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH) de la Generalitat de Catalunya i en el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (Miteco).

El Palau realitza el càlcul de la seva petjada de carboni amb el suport d'ACCIÓ

Certificació Biosphere

Per haver aconseguit evidenciar el compliment de les accions de Biosphere Sustanaible LifeStyle alineades amb els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030 de Nacions Unides.

Compromís amb els ODS


Projectes

Cap a la Petjada de Carboni neutre

Càlcul-reducció-compensació: Un cop calculada la petjada de carboni, es treballa en la seva reducció (Millores d’eficiència energètica, gestió de residus, reducció de paper i plàstics, etc.) amb l’objectiu final d’aconseguir una petjada de carboni zero.

Energia verda

La totalitat de l’energia elèctrica consumida al Palau de la Música Catalana es generada, en la seva totalitat, a partir de fonts d’energia renovable. Aquest projecte s’alinea amb el ferm objectiu de reducció de la petjada de carboni.

Plaques fotovoltàiques

El Palau de la Música Catalana, seguint els seus objectius d’eficiència, sostenibilitat i respecte pel Medi Ambient, està en tràmits per a la instal·lació de panells d’energia fotovoltaica.

Punts clau de la proposta: Utilitzar un recurs inesgotable, renovable, net i segur, per tal de reduir emissions de CO2 i costos de facturació energètica.