El Palau de la Música Catalana està compromès amb la sostenibilitat en el seu sentit més ampli, aplicant criteris sostenibles en la gestió econòmica, social i ambiental.


Creiem en el poder transformador de la música

La Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana vol ser una institució innovadora, amb un sòlid arrelament al país i amb la voluntat de millorar les persones i cohesionar la societat a través de l’excel·lència artística de la programació musical, la pràctica del cant coral i el patrimoni, transmetent valors universals i enfortint la cultura catalana, amb un equilibri econòmic que permet el desenvolupament de la seva programació i la sostenibilitat global del projecte.

Integrem la sostenibilitat en la gestió econòmica, social, laboral, ambiental i de bon govern de la institució, tot atenent les expectatives dels grups d'interès de l'organització (persones treballadores, clients i consumidores, proveïdors, comunitat i medi ambient).

Bon govern

La Fundació treballa sota els paràmetres del Bon Govern corporatiu, és a dir, mitjançant la implementació de normes, principis i procediments que afavoreixen la pressa de decisions internes pels òrgans de govern, de forma que es millora l'eficiència econòmica, l'estabilitat financera i el creixement econòmic sostenible. D'aquesta manera s'aporta seguretat econòmica i jurídica en la gestió de la institució.

Coneix el nostre model de governança

Compromís social

Estem compromesos amb el desenvolupament econòmic i social i hi aportem coneixements i capacitat de gestió, i a més dediquem part del nostre pressupost a la inversió social. El diàleg amb els nostres grups d’interès i amb la societat ens permet conèixer les expectatives i els interessos de la comunitat per poder implicar-nos en el seu desenvolupament.

Coneix els nostres projectes socials

Compromís ambiental

El nostre compromís en política ambiental, es basa, entre d'altres, en els aspectes següents:

  • Compliment dels requisits legals vigents en matèria ambiental.
  • Minimitzar els aspectes ambientals significatius i prevenir la contaminació.
  • Gestió dels equips i noves instal·lacions amb criteris d'eficiència energètica.
  • Potenciar la implantació d’instal·lacions d'energia renovable.
  • Vetllar per una adequada gestió i utilització dels recursos per a la recerca d'alternatives de millora en els seus processos.
  • Minimitzar els residus generats i gestionar-los correctament.
  • Informar i implicar en aquest compromís a tots els nostres treballadors, clients i proveïdors.

Coneix els nostres projectes ambientals

Compromís amb els ODS