L'Associació Orfeó Català és una associació sense ànim de lucre fundada fa més de 125 anys que té com a seu el Palau de la Música Catalana i que representa un dels principals motors de la cultura i la tradició coral catalanes. L'Associació té el seu origen en el cor vocacional fundat el 6 de setembre de 1891 per Lluís Millet i Amadeu Vives que va ser l'impulsor de la construcció i és el propietari de l’edifici del Palau de la Música Catalana.

              Fes-te soci/a!

 

Missió

L'Associació Orfeó Català té per objecte, d’acord amb la seva tradició, el foment de la cultura catalana, especialment en l’aspecte musical i amb una atenció preferent a la música coral. L'Associació desenvolupa els seus objectius per mitjà de la Fundació Orfeó Català- Palau de la Música Catalana, que concentra la gestió de tota l’activitat dels cors de l'Orfeó i del Palau de la Música Catalana. La Presidència de la Fundació és ocupada per la mateixa Presidència de l'Associació.

L'Associació es regeix pels seus estatuts, pels acords de l’Assemblea General de Socis, que és l’òrgan sobirà mitjançant el qual s’expressa la voluntat dels socis, i per les decisions de la Junta Directiva, que assumeix la representació i el govern de l’Associació.

La Junta Directiva vetlla per l’assoliment dels objectius del Pla Estratègic de la Fundació i, conseqüentment, genera les iniciatives que considera oportunes i dóna suport als càrrecs executius de l’Entitat orientats a l’acompliment dels compromisos que s’hi expressen, sobre aquests objectius i també sobre altres qüestions circumstancials en la vida de l’Orfeó i la gestió del seu patrimoni.

L'Orfeó Català és un dels principals motors de la cultura i la tradició coral catalanes

L'Orfeó Català va ser l'impulsor de la construcció i és el propietari de l’edifici del Palau de la Música Catalana, construït entre el 1905 i el 1908 per l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner i finançat amb fons procedents de subscripció popular. El Palau de la Música Catalana és una joia arquitectònica del Modernisme català, l'única sala de concerts declarada Patrimoni Mundial per la UNESCO (4 de desembre de 1997), que actualment constitueix un punt de trobada ineludible de la vida musical i cultural de Catalunya. L'Orfeó Català i el Palau s’han erigit en patrimoni simbòlic i sentimental de tot un poble que s’identifica amb la seva història.

L'Associació Orfeó Català té per objecte, d’acord amb la seva tradició, el foment de la cultura catalana, especialment en l’aspecte musical i amb una atenció preferent a la música coral. L'Associació desenvolupa els seus objectius per mitjà de la Fundació Orfeó Català- Palau de la Música Catalana, que concentra la gestió de tota l’activitat dels cors de l'Orfeó i del Palau de la Música Catalana. La Presidència de la Fundació és ocupada per la mateixa Presidència de l'Associació.

L'Associació es regeix pels seus estatuts, pels acords de l’Assemblea General de Socis, que és l’òrgan sobirà mitjançant el qual s’expressa la voluntat dels socis, i per les decisions de la Junta Directiva, que assumeix la representació i el govern de l’Associació. 

Òrgans de govern

L'Associació Orfeó Català és governada pel que n'estableixen els estatuts, pels acords de l'Assemblea General de Socis i per les decisions de la Junta Directiva, presidida actualment pel Sr. Joaquim Uriach.

La representació i el govern de l’Associació Orfeó Català corresponen a la Junta Directiva, constituïda per: president, vicepresident primer, vicepresident segon, vicepresident tercer, secretari primer, secretari segon, tresorer, arxiver-bibliotecari i un màxim de deu vocals. A més, hi ha quatre membres escollits per socis cantaires de l’Orfeó Català, un dels quals exerceix el càrrec de vicepresident tercer. Aquests càrrecs, excepte els designats pels socis cantaires, són escollits pels socis segons el procediment establert als estatuts de l’Associació. La Junta Directiva es reuneix com a mínim sis vegades l’any en sessió ordinària i es pot reunir en sessió extraordinària quan la convoqui el president o bé quan ho demanin la meitat més un dels seus membres.

La Junta Directiva vetlla per l’assoliment dels objectius del Pla Estratègic de la Fundació i, conseqüentment, genera les iniciatives que considera oportunes i dóna suport als càrrecs executius de l’Entitat orientats a l’acompliment dels compromisos que s’hi expressen, sobre aquests objectius i també sobre altres qüestions circumstancials en la vida de l’Orfeó i la gestió del seu patrimoni.

Junta Directiva

Junta Directiva columna 1

President
Joaquim Uriach Torelló

Vicepresidenta primera
Eugenia Bieto Caubet

Vicepresident segon
Lluís Domènech Girbau

Vicepresident tercer
Guillem Gascón i Picallo (Vocal cantaire) 

Secretari primer
Joan Vallvé Ribera

Secretari segon
Jordi Cabré Trias

Tresorer
Ignacio Garcia-Nieto Portabella

Arxiver-bibliotecari
Jaume Martí Llobet

President de la Comissió Artística
Albert Guinovart Mingacho

Junta Directiva columna 2

Vocals
Mar Calvet Francesch
Xavier Garcia-Moll Marimón
Mar Giné Guix
Eulàlia Planes Cots
Emili Ros Fàbregas
Mireia Tomàs Carulla
Gloria Vicens Hernández
Ferran Passola Cros
Paula Gelpí Forcada

Vocals cantaires
Mireia Carmona i Sanz
Andreu Edo Cots
Anna Faz Florensa

Convidats amb veu però sense vot
Joan Oller Cuartero, Director General
Jaume Marfà Badaroux, advocat
Comissió de Compliment i Governança

 

Memòria anual

Bones pràctiques

La Comissió de compliment i governança és un òrgan col·legiat i independent, amb poders autònoms d'iniciativa i control, que desenvolupa les seves tasques de control normatiu sobre tots els integrants de l'Associació amb inclusió dels òrgans de govern d'aquesta. Les funcions generals i especifiques d'aquesta Comissió es troben regulades mitjançant el seu Reglament de funcionament intern.

Estatuts