Marc Timón (Castelló d’Empúries, 1980) pertany a la generació dels qui van néixer i créixer a l’època daurada en què George Lucas va crear la primera trilogia de La guerra de les galàxies (StarWars) amb música de John Williams.

Format en periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona i composició a l’Escola Superior de Música de Catalunya, les arrels empordaneses el van fer estimar i conrear la música per a cobla, tot arribant a ser tible solista de la Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona.
En la seva primera joventut va destacar com a compositor de sardanes fins a ser considerat un renovador i rejovenidor de la música amb més denominador d’origen català.
La passió per la música i el cinema el van portar a travessar l’Atlàntic ja fa cinc anys amb l’objectiu de trobar el seu lloc com a compositor de bandes sonores de pel·lícules. Viu a Los Angeles des del 2015 i des d’aleshores consolida cada cop més la carrera de compositor dins el difícil món de Hollywood. Guanyador del Premi Jerry Goldsmith en sis ocasions, les bandes sonores de Marc Timón són una compilació del bo i millor de la llarga tradició de composició per al Setè Art gràcies al seu envejable domini del repertori musical clàssic i la capacitat de posar-lo al servei dels requeriments expressius del segle XXI.
La versatilitat i l’heterogeneïtat del seu abundant catàleg ens remet en l’àmbit del cinema a grans noms, com els d’Erich Wolfgang Korngold, Miklós Rózsa, Bernard Herrmann, John Williams i Hans Zimmer, mentre que en l’àmbit de la sardana recorden Juli Garreta, Eduard Toldrà, Joaquim Serra, Joan Lamote de Grignon i Joan Albert Amargós. I així, en una fusió única d’estils totalment desacomplexada, Marc Timón és capaç de modernitzar la cobla, escriure una obra homenatjant Maurice Ravel basant-se en un tema d’un programa de ràdio o escriure un poema èpic per a tota la família de l’Orfeó Català que des de l’estrena fa dues edicions al Concert de Sant Esteve, n’ha esdevingut el colofó ideal. Per tots aquests motius i per l’esdevenir fecund que se li albira, Marc Timón és novamet compositor convidat del Palau de la Música Catalana aquesta temporada.

Concerts amb obres de Marc Timón

Marc Timón, compositor convidat