BASES DE LA BECA LLUÍS MILLET

ESCOLA CORAL DE L’ORFEÓ CATALÀ

 

 1. Objectiu i presentació

La FUNDACIÓ ORFEÓ-CATALÀ PALAU DE LA MÚSICA CATALANA, amb domicili al carrer del Palau de la Música, 4-6, de Barcelona, i amb NIF G-59684548 (en endavant, la Fundació), és una entitat sense afany de lucre de reconegut prestigi al món de les arts que té com a finalitat principal difondre i potenciar el repertori musical català i universal.

La Fundació té cedida per l’Associació Orfeó Català, propietària de l’edifici del Palau de la Música Catalana, l’explotació de les instal·lacions que integren aquest edifici i, entre altres funcions, gestiona l’Escola Coral de l’Orfeó Català.

En el marc de l’Escola Coral de l’Orfeó Català, la Fundació convoca la primera edició de la Beca Lluís Millet, adreçada a joves directors/ores corals (en endavant, la Beca Lluís Millet).

La Beca Lluís Millet sorgeix de la voluntat de complementar la formació de joves directors i directores en l’entorn coral de l’Orfeó Català i té com a objectiu potenciar la promoció de nous talents en el sector de la direcció coral mitjançant una formació pràctica global, no només dels aspectes artístics associats al lideratge coral, sinó també dels aspectes logístics característics d’aquestes agrupacions.

A través de la Beca Lluís Millet, la Fundació atorgarà a la persona guanyadora una dotació econòmica de deu mil euros (10.000 €) anuals, durant un període de dos anys (juliol del 2024-juliol del 2026), amb emissió prèvia de les factures corresponents de la persona guanyadora, per l’assistència i participació a quatre (4) projectes de la temporada dels cors, que s’han de determinar de mutu acord amb la persona becada. Així mateix, la persona guanyadora ha de participar a l’activitat musical regular dels cors de l’Escola Coral de l’Orfeó Català i també al vessant més logístic de l’activitat

LOrfeó Català és un dels cors amateurs de referència del país. Amb més de 125 anys d’història, va ser fundat el 1891 per Lluís Millet i Amadeu Vives per difondre el repertori coral català i universal amb la màxima excel·lència artística. Actualment Pablo Larraz n’és el director, Montse Meneses n’és la subdirectora i Pau Casan n’és el pianista. Simon Halsey continua vinculat al cor com a principal director convidat i ambaixador dels cors del Palau de la Música Catalana.

L’Escola Coral és el planter de l’Orfeó Català. Ofereix un recorregut que comença als sis anys al Cor Petits i que continua amb el seu pas pel Cor Mitjans i el Cor Infantil. Els joves culminen la seva formació vocal i musical accedint al Cor de Noies o el Cor Jove de l’Orfeó Català, una estada que significa sis anys més d’intensitat musical.

Un equip artístic professional format per entusiastes directors i directores, pianistes, professorat de cant i llenguatge musical vetllen per la vitalitat del projecte.

 

 1. Persones candidates

Per poder optar a la Beca Lluís Millet cal:

 • Presentar una candidatura a través del formulari d’inscripció, d’acord amb el que es detalla en aquestes Bases, i acceptar-ne el contingut.
 • Estudis mínims: batxillerat.
 • Edat: entre 20 i 37 anys (nascuts/nascudes entre el 1989 i el 2004).
 • Àmbit territorial: internacional amb residència a Catalunya.
 • Idioma: comprensió escrita i oral del català i expressió de nivell equiparable a B1.
 • Poder assumir el calendari previst de participació en l’activitat activa dels cors, d’acord amb el que es detalla en aquestes Bases.
 • Presentar un certificat d’antecedents penals, atès que un dels cors amb els quals es pot interactuar és el Cor Infantil.

La convocatòria de la Beca Lluís Millet és de lliure participació, d’àmbit internacional i gratuït (la inscripció no comporta cap mena de despesa).

 

 1. Durada, dotació econòmica i contingut de la Beca Lluís Millet

 

3.1 Durada:

La durada, no prorrogable, és de dues (2) temporades (entre juliol del 2024-juliol del 2026).

 

3.2 Dotació econòmica:

A través de la Beca Lluís Millet, la Fundació atorgarà a la persona guanyadora una dotació econòmica de deu mil euros (10.000 €) anuals, durant el referit període de dos anys (juliol del 2024-juliol del 2026).

L’entrega d’aquesta dotació econòmica es farà mitjançant l’emissió prèvia de les factures corresponents, per l’assistència i participació a quatre projectes per temporada de la persona guanyadora de la beca.

 

3.3 Contingut:

L’atorgament de la Beca Lluís Millet està condicionat a la participació activa de la persona guanyadora en la formació a través de l’activitat musical regular de tots els cors de l’Orfeó Català –Cor Petits, Cor Mitjans, Cor Infantil, Cor Jove i Cor de Noies i l’Orfeó Català– (en endavant, els Cors), els seus assajos i els concerts, així com també a les reunions de preparació i coordinació.

En aquest sentit, la persona becada ha de desenvolupar dues tipologies d’activitats formatives (en endavant, les Activitats Formatives):

 

 • D’una banda, participar en l’equip artístic dels Cors de l’Orfeó Català i assistir als assajos dels Cors. A aquest efecte serà informada del calendari d’assajos, de manera que cada setmana es vincularà a l’activitat d’un cor segons els projectes de les formacions. L’assistència als assajos dels Cors implica rebre formació en la preparació prèvia del repertori i la formació en tasques assimilables a un sotsdirector, com ara liderar assajos parcials quan sigui necessari, dirigir alguna part de l’assaig quan el director/a li ho demani, o fer tasques de suport i assistència als directors i directores.

 • D’una altra banda, tenir accés a una formació en gestió i logística mitjançant la seva participació en les tasques de preparació de l’activitat coral i l’organització de les activitats a través de les reunions setmanals amb l’equip logístic, i en les reunions artístiques dels directors i directores dels Cors per a la preparació dels projectes. Així mateix, assistir als concerts, tot formant-se en el vessant logístic de l’activitat coral a través del suport a l’equip logístic i de producció.

La persona guanyadora es formarà amb tots els Cors, tot coneixent el dia a dia de planificació i gestió dels esmentats Cors, en un programa formatiu complet sota la coordinació de la Gerència i la Direcció musical de cada Cor.

La Fundació decidirà el calendari de vinculació de la persona becada a un Cor o un altre en funció de l’activitat i les necessitats dels Cors cada temporada.

Pel fet d’acceptar la Beca Lluís Millet, la persona guanyadora s’obliga a participar en l’activitat formativa que se li ofereix dins de l’activitat dels Cors. L’incompliment d’aquest compromís sense causa degudament justificada pot suposar la retirada/rescissió de la Beca Lluís Millet per part de la Fundació.

 1. Dates i terminis
 • Presentació de les candidatures - Formulari d’Inscripció: la convocatòria d’inscripció roman oberta entre el 20 de març de 2024 i l’1 de maig de 2024, ambdós inclosos.

 • Primera fase - CV i comunicació de quatre (4) finalistes: 15 de maig de 2024.

 • Segona fase - prova amb cor pilot: dies 17 i 18 de juny de 2024 al vespre (hora pendent de confirmació per part de la Fundació).
 • Tercera fase -entrevista individual: 19 de juny de 2024 (hora per determinar).

 • Anunci de la persona guanyadora de la Beca Lluís Millet: 25 de juny de 2024.

 

 1. Presentació de les candidatures - Formulari d’Inscripció

Per optar a la Beca Lluís Millet és requisit indispensable emplenar el formulari d’inscripció disponible per internet (/ca/formulari-beca-lluis-millet_1279392) fins a l’1 de maig de 2024, a les 12 hores (en endavant, el Formulari d’Inscripció), amb totes les dades que s’hi sol·liciten i amb l’acceptació prèvia de la política de privacitat i de drets d’imatge inclosa al Formulari d’Inscripció.

S’informa que a través del Formulari d’Inscripció a la Beca Lluís Millet, les persones participants proporcionen el seu nom i cognoms, data de naixement, adreça de correu electrònic, lloc de residència, telèfon de contacte i CV (formació, experiència i coneixements, idiomes), i l’acceptació consegüent de la clàusula de protecció de dades personals i autorització de drets d’imatge que apareix al mateix Formulari d’Inscripció.

L’enviament del Formulari d’Inscripció certifica l’acceptació del candidat/a d’aquestes Bases de la Beca Lluís Millet.

 

 1. Procés de selecció

El procés de selecció de la Beca Lluís Millet consta de tres (3) fases:

6.1     Primera fase - CV i comunicació de 4 finalistes: enviament del Formulari d’Inscripció amb el currículum i experiència incloent-hi, com a mínim, dos (2) programes realitzats/preparats i dirigits en concert, així com també un mínim d’un (1) i un màxim de dos (2) vídeos de concert o assaig en què dirigeixi el/la participant.

De totes les candidatures rebudes se seleccionaran un màxim de quatre (4) persones, que passaran a la fase de selecció. En aquest sentit, el 15 de maig de 2024 la Fundació es posarà en contacte amb les eventuals persones finalistes a través del correu electrònic proporcionat al Formulari d’Inscripció, per informar-les que han superat la primera selecció i indicar-los les característiques de la prova següent. En la mateixa data la Fundació també es posarà en contacte per correu electrònic amb les persones candidates que no passin a la fase següent.

Així mateix, el 17 de maig de 2024 els quatre eventuals finalistes rebran les partitures de les dues peces que es treballaran a la segona fase.

 

6.2        Segona fase - prova amb cor pilot: cadascun dels quatre eventuals finalistes ha de fer un assaig de quaranta-cinc (45) minuts amb un cor de l’Orfeó Català els dies 17 i 18 de juny de 2024 al vespre.

En l’assaig s’han de treballar dues (2) obres:

 • Una obra de lectura per al cor.
 • Una obra que el cor tingui en repertori.

Al final d’aquesta prova el candidat/a ha de dirigir les dues obres com si fos un concert.

 

6.3        Tercera fase - entrevista individual: el dia 19 de juny de 2024, el Tribunal farà una entrevista personal amb cadascun dels quatre eventuals finalistes.

 

 1. Tribunal

El Tribunal de la primera edició de la Beca Lluís Millet de direcció coral està format per tres membres:

 

 • Dos membres de l’equip de directors/ores dels Cors de l’Orfeó Català, i
 • Pablo Larraz, actual director de l’Orfeó Català i director artístic de l’Escola Coral

 

(en endavant, conjuntament, el Tribunal).

 

 1. Selecció de finalistes i guanyador/a - criteris de valoració de les candidatures

8.1        Primera fase: de tots els Formularis d’Inscripció rebuts, el Tribunal farà una primera selecció d’aspirants, amb un màxim de quatre finalistes, que passaran a la segona i tercera fases de selecció.

Aquesta selecció de quatre finalistes es basarà en l’anàlisi de la documentació presentada amb el Formulari d’Inscripció, tenint en compte els criteris de valoració positiva següents:

 • Els anys d’experiència i el cor o cors amb què s’hagi treballat.
 • Haver treballat prèviament amb orquestres.
 • Haver realitzat tasques de programació i organització de concerts.
 • Haver programat repertori per a cors.
 • El coneixement d’idiomes addicionals al català.
 • L’experiència amb cors infantils d’edats entre 6 i 16 anys.

El veredicte del Tribunal és inapel·lable i es comunicarà als finalistes per correu electrònic.

 

8.2        Segona fase: a continuació s’exposen els criteris de valoració de candidatures en la prova amb cor pilot:

 • Bona connexió i capacitat de comunicació amb el cor (per exemple, traslladar-li les necessitats de manera clara i concisa).
 • Carisma i capacitat de mantenir l’atenció del cor.
 • Capacitat tècnica per resoldre les dificultats en l’aprenentatge de les peces.
 • Musicalitat i gust artístic.
 • Gestió del temps de l’assaig.
 • Claredat en el gest.
 • Control dels nervis.
 • Així mateix, es demanarà als cantaires del cor a través d’una enquesta la seva experiència amb el candidat/a durant aquesta fase (el resultat no té caràcter vinculant, només serà orientatiu per al Tribunal).

 

8.3        Tercera fase: a continuació s’exposen els criteris de valoració de candidatures en la prova de l’entrevista individual:

 

 • Perfil personal i encaix amb els valors de la Fundació i de l’Escola Coral de l’Orfeó Català.
 • Flexibilitat horària.
 • Implicació i interès mostrat en la Beca Lluís Millet.
 • Motivació personal i professional a aconseguir la Beca Lluís Millet.

 

 1. Concessió de la Beca Lluís Millet

L’objectiu de la segona i tercera fases és triar una única persona guanyadora de la Beca Lluís Millet, que serà aquella que obtingui una valoració més alta del Tribunal, segons els criteris de selecció establerts a l’apartat 8 d’aquestes Bases.

El veredicte final del Tribunal es farà públic una vegada finalitzades les proves de les fases segona i tercera en el transcurs d’una setmana (25 de juny de 2024). Aquest veredicte és inapel·lable.

Totes quatre persones finalistes rebran la resolució del veredicte final per correu electrònic i, al mateix temps, el resultat apareixerà anunciat al web de la Fundació (/ca/beca-lluis-millet_1263888).

El Tribunal de la Beca Lluís Millet es reserva el dret de declarar-la deserta si considera insuficient la qualitat de les candidatures.

La Beca Lluís Millet es considerarà adjudicada després que la persona guanyadora l’accepti per escrit contestant a la Fundació, a través del mateix correu que rebi d’aquesta amb el veredicte final, en un termini màxim de set (7) dies naturals a partir de la data de l’anunci del veredicte (1 de juliol de 2024). En cas que això no s’esdevingui, s’entendrà que la persona perceptora renuncia a la Beca Lluís Millet.

En cas de produir-se renúncies, la Beca Lluís Millet quedarà alliberada i serà oferta a la persona següent de les quatre finalistes, segons l’ordre establert en funció de la valoració obtinguda respectivament.

 

 1. Drets d’imatge

10.1      Les persones participants finalistes que passin a la segona fase de la convocatòria i la persona guanyadora de la Beca Lluís Millet autoritzen la Fundació a poder gravar i/o fotografiar –ja sigui directament o a través de tercers– la prova de la segona fase i/o els assajos amb el cor pilot, la qual cosa pot comportar la captació de la imatge de les persones finalistes i/o de la persona guanyadora de la Beca Lluís Millet (en endavant, les Fotografies i Enregistraments).

Les Fotografies i Enregistraments quedaran en poder de la Fundació i aquesta en podrà fer ús per als fins divulgatius de la Beca Lluís Millet que es considerin oportuns (drets de fixació, comunicació pública, reproducció, distribució i divulgació a través de qualsevol mitjà, incloent-hi internet i xarxes socials), en qualsevol mitjà de comunicació, incloent-hi internet i xarxes socials, i sense cap límit temporal ni territorial.

10.2      Addicionalment, la persona guanyadora de la Beca Lluís Millet autoritza la Fundació a poder publicar el seu nom i cognoms i biografia en el material de promoció i divulgatiu de la Beca Lluís Millet de la Fundació en qualsevol mitjà de comunicació, incloent-hi internet i xarxes socials.

Així mateix, la persona guanyadora es compromet a signar amb la Fundació un document separat de regulació dels eventuals usos que la Fundació podrà fer de les eventuals gravacions de les actuacions dels Cors i/o fotografies amb la seva imatge durant el desenvolupament de les seves tasques.

 

 1. Persones no finalistes

El 15 de maig de 2024 la Fundació es posarà en contacte amb les persones que no passin a la segona fase, a través del correu electrònic proporcionat al Formulari d’Inscripció, per informar-les que no han superat la primera selecció.

Les dades personals recollides de les persones candidates no finalistes seran eliminades per la Fundació en un termini de dos mesos des de la publicació del veredicte final de la Beca Lluís Millet.

 

 1. Acceptació i interpretació de les bases

La participació en aquesta convocatòria de la Beca Lluís Millet de direcció coral pressuposa el coneixement i l’acceptació d’aquestes Bases per part de cada persona candidata.

La interpretació i qualsevol aspecte no previst en aquestes Bases serà resolt per la Direcció de la Fundació, després de consultar, si fos necessari, els membres del Tribunal.

Pel fet d’acceptar la Beca Lluís Millet, la persona guanyadora s’obliga a fer les tasques establertes i l’incompliment d’aquest compromís sense causa degudament justificada, podrà suposar-ne la rescissió per part de la Fundació.

 

 1. Contacte

Per a qualsevol dubte en relació amb la Beca Lluís Millet, es pot contactar amb­­:

 

Orfeó Català

c/ Palau de la Música, 4-6

08003 Barcelona

Persona de contacte: Lídia Torra

C/e: [email protected]

 

 1. Resum

Beca Lluís Millet, adreçada a directors/ores corals entre 20 i 37 anys

Dotació econòmica: deu mil euros (10.000 €) anuals, més IVA.

Durada: juliol del 2024 a juliol del 2026.

 

Calendari:

20 de març a 1 de maig de 2024. Presentació del Formulari d’Inscripció: /ca/formulari-beca-lluis-millet_1279392

15 de maig de 2024. Comunicació a les 4 persones finalistes

17 de maig de 2024. Enviament a finalistes d’informació i les dues obres de la segona fase

17 i 18 de juny de 2024. Segona fase: prova/assaig amb el cor pilot

19 juny de 2024. Tercera fase: entrevistes individuals amb finalistes (de 12 a 14 h)

25 juny de 2024. Publicació al web de la Fundació del veredicte final de la Beca Lluís Millet.

 

Bases de la beca