Procediment negociat pel lloguer de la Botiga del Palau