La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels Drets digitals (LOPD-GDD) i el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’Abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació de dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD), estableixen una sèrie de mesures i obligacions legals que tenen per objecte protegir i garantir els drets de les persones físiques en el que concerneix el tractament de les seves dades personals.

En la nostra organització som conscients de l'important que és protegir les dades personals, tant si es tracta de dades d'empleats, treballadors externs, clients, proveïdors o altres tercers, com poden ser els visitants del Palau de la Música Catalana.

En aquest sentit, és de summa importància obtenir i processar les dades personals sempre d'acord amb els requisits legals i les bones pràctiques.

Aquesta Política ens ajudarà a complir aquest compromís i té com a objectius:

  • Familiaritzar-vos amb els conceptes bàsics en matèria de protecció de dades personals.
  • Establir els principis i obligacions fonamentals que imposa la normativa en matèria de protecció de dades personals.
  • Fixar les directrius que s'han de seguir en el Palau de la Música Catalana per a garantir la privacitat de les dades personals dels nostres clients, proveïdors, empleats i, en general, de tots els col·lectius de dades implicades.

Qualsevol infracció d'aquesta Política pot tenir conseqüències greus per a nosaltres, tals com danys a la reputació i sancions econòmiques.

Per tant, és fonamental que tots llegim i seguim aquesta Política, la qual conté l’estàndard mínim a seguir i és de compliment obligatori per a tots els empleats.

Política general de protecció de dades