RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Titular: ASSOCIACIÓ ORFEÓ CATALÀ
CIF: G08229833
Dades registrals: inscrita amb el número 875, de la secció 1 del Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya
Domicili social: c/Amadeu Vives 1, 08003 Barcelona.

FINALITATS

Vostè ens autoritza al tractament de les dades personals del seu fill/a/tutelat/ada per a les següents finalitats:

• Fer-ne la corresponent gestió administrativa general i la gestió dels serveis oferts a través de la nostra pàgina Web i, molt especialment, la tramitació i gestió de la seva sol·licitud de donar d’alta com a soci de l’Orfeó Català al seu fill/a/tutelat/ada, incloent la comunicació de les dades personals als membres de la Junta Directiva de l’ASSOCIACIÓ ORFEÓ CATALÀ a l'efecte de que aquesta junta pugui decidir sobre la seva sol·licitud.

En cas que vostè hagi marcar la casella establerta al efecte en aquest formulari, també utilitzarem les dades personals del seu fill/filla/tutelat/tutelada per a les següents finalitats:

1. Remetre-li informació d’activitats i informació promocional relativa a la comercialització dels productes i serveis propis i/o de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana, o de concerts organitzats en el Palau de la Música Catalana de promotors amb els quals habitualment treballem, per qualsevol mitjà incloent el correu electrònic o similar, tret que ens manifesti el contrari, durant -i fins i tot finalitzada- la seva relació amb nosaltres.

2. La realització d’anàlisis de perfils, estudis de públics i estudis estadístics.

BASE LEGAL

La base legal per al tractament de les dades personals del seu fill/filla/tutelat/tutelada és el seu consentiment i l’execució d’un contracte.

DESTINATARIS

Destinatari: ASSOCIACIÓ ORFEÓ CATALÀ.

Així mateix, vostè accepta expressa i inequívocament que les dades personals del seu fill/filla/tutelat/tutelada puguin se cedides o comunicades a la FUNDACIÓ ORFEÓ CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA CATALANA, amb CIF G59684548, i amb domicili social a c/ Palau de la Música, 4-6, 08003 Barcelona, amb les mateixes finalitats per a les quals han estat recollides.

CONSERVACIÓ DE LES DADES PERSONALS

Les dades personals del seu fill/filla/tutelat/tutelada seran conservades fins que hagin deixat de ser necessàries per a la finalitat per a les quals van ser recollides o mentre no sol·liciti la supressió de la informació. Posteriorment, les dades de caràcter personal seran cancel·lades, tret que hi hagi una norma de rang legal que habiliti la seva conservació.

DRETS

Vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició al seu tractament, així com també el seu dret de retirar el seu consentiment per al tractament de les dades personals del seu fill/a/tutelat/ada per a alguna o totes les finalitats abans esmentades, dirigint-se per escrit a l’ASSOCIACIÓ ORFEÓ CATALÀ, c/Amadeu Vives 1, 08003 Barcelona, o enviant un correu electrònic a [email protected] indicant l'assumpte: “Protecció de dades, Soci OC”.

L’informem així mateix que si vostè considera que els seus drets no s’han atès degudament, vostè te el dret a presentar una reclamació davant de la Agencia Española de Protección de Datos.

Vostè pot consultar informació addicional en matèria de protecció de dades a l’Avís Legal de la nostra pàgina Web http://www.orfeocatala.cat.

Política de privacitat