Ofertes de feina

A continuació detallem els processos de selecció oberts:

Protecció de Dades

Conforme disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques referent al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquests, s'informa al candidat que mitjançant l'enviament del seu currículum vitae per poder participar en els processos de selecció d'ofertes laborals publicades al present web http://www.palaumusica.cat, el candidat autoritza expressament a la FUNDACIÓ ORFEÓ-CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA CATALANA, amb domicili en C/ Palau de la Música, 4-6, 08003 Barcelona, per poder incloure les seves dades personals en els fitxers de la seva responsabilitat, amb la finalitat de poder atendre i donar seguiment a la sol·licitud del candidat i formar part en els processos de selecció de personal i contractació que es duguin a terme per part de la FUNDACIÓ ORFEÓ-CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA CATALANA.

La base legal per al tractament de les dades personals del candidat és el seu consentiment i el seu interès legítim.

Les dades de caràcter personal del candidat seran conservades fins que hagin deixat de ser necessàries per a la finalitat per a les quals van ser recollides en els nostres fitxers i no es conservaran durant un període superior a 24 mesos des de que finalitza el procés de selecció que es tracti, tret que hi hagi una norma de rang legal que habiliti la seva conservació.

El candidat accepta expressa i inequívocament que les seves dades personals siguin cedides o comunicades a les entitats associades a la FUNDACIÓ ORFEÓ-CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA CATALANA, i especialment a l’ASSOCIACIÓ ORFEÓ CATALÀ amb CIF G08229833,i al CONSORCI DEL PALAU DE LA MÚSICA CATALANA, amb CIF V08829319, amb les mateixes finalitats per a les quals han estat recollides.

En qualsevol moment el candidat podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició al seu tractament, així com també el seu dret de retirar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a les finalitats abans esmentades, dirigint-se per escrit -juntament amb la fotocòpia del seu DNI- a la FUNDACIÓ ORFEÓ CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA CATALANA, domiciliada en el C/ Palau de la Música, 4-6, 08003 Barcelona, o enviant un correu electrònic a [email protected]indicant l'assumpte: “Protecció de dades, Drets ARCO”. Així mateix s’informa al candidat que té el dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control competent en matèria de dades de caràcter personal (Agencia Española de Protección de Datos).”

Pianista pel Cor Jove

La Fundació Orfeó Català-Palau de la Música precisa incorporar un/a pianista pel Cor Jove.

En dependència del Director del Cor Jove desenvoluparà, entre d’altres, les següents funcions:

  • Acompanyar al piano en les produccions musicals i assajos en que sigui requerit, així com a les classes de cant.
  • Acompanyar les audicions de nous cantaires al cor, i també les audicions trimestrals de cantaires
  • Participar com a Pianista-Intèrpret en els concerts, enregistraments i/o representacions que siguin necessàries.
  • Assistir als assajos de solistes en els quals hagi de desenvolupar la seva funció de pianista acompanyant.
  • En tots els casos, estudiar, corregir i repassar les obres requerides per tenir-les a punt.

Busquem a un/a professional amb els següents requeriments:

  • Estudis superiors al conservatori
  • Formació musical: coneixement del món musical i coral català, espanyol i europeu
  • Experiència mínima de 3 anys en lloc similar.

Els/les candidats/tes hauran d’enviar, ABANS DEL 24 de MAIG, el seu CV i un enregistrament sonor o visual (mp3, youtube, vimeo, etc.).

Posteriorment, el dia 27 de maig es comunicarà als/les candidats/tes finalistes, les obres que hauran de tocar en una audició en directe el dimecres 15 de juny de 2022.

Els interessats/des han d’enviar el seu currículum acompanyat de l’enregistrament a la següent adreça: [email protected]