2023 Presentació Pla Estratègic 2023-26

Tres verticals marcaran els eixos estratègics: cant coral, programació musical i el Palau modernista

L’entitat busca fer arribar a tota la societat l’Experiència Palau

S’estudiaran noves línies d’activitat per generar nous ingressos

La Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana ha presentat avui el nou Pla Estratègic 2023-2026 amb l’objectiu de fer un salt endavant. Es tracta d’un Pla Estratègic ambiciós, que es construeix sobre els avenços dels darrers anys i que busca augmentar l'impacte de la institució i els seus valors en la societat. El nou Pla Estratègic s'estructura al voltant de les tres columnes de la Fundació: el cant coral, la programació musical i el Palau modernista. En la nova etapa es busca decididament fer créixer la comunitat de la institució, oferir una programació musical excel·lent, millorar l'experiència Palau, preservar i difondre el seu patrimoni, i reforçar l'aposta educativa i social. Tot això, enfortint la independència financera i cercant la màxima sostenibilitat de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana.

La institució es troba en un bon moment en el qual s’han assolit la majoria dels objectius plantejats els darrers anys, que se sustenten en els seus valors fundacionals: l’excel·lència, el compromís social, la catalanitat, la participació, la innovació i s’hi afegeix per aquest nou Pla Estratègic la sostenibilitat, entesa com un valor intrínsec i que ha de ser transversal a tota l’activitat de la institució.

L’augment d’impacte que busca la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música s’ha de traduir en un augment del públic que visita el Palau atret pel magnífic patrimoni i unes noves maneres de presentar-lo; així com un increment dels assistents als concerts mitjançant una programació plural i de màxima qualitat atenta a les necessitats del públic, amb noves fórmules més flexibles i atractives. I finalment també en noves línies d’activitat de les quals s’estudiarà la viabilitat. Igualment, es vol incidir en la transformació de la societat a través de la pràctica coral, la difusió cultural i els programes adreçats als més petits. També caldrà aconseguir noves complicitats de les administracions, mecenes i particulars; implementar noves eines de gestió i captació de públics, i una gestió eficaç i sostenible, que garanteixi el futur de la institució. La Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana ha de ser una entitat viva i amatent als nous temps, per servir la societat i proveir a les persones experiències artístiques excel·lents i transformadores.

Les tres verticals

El Palau és una institució única al món i un símbol de la cultura catalana. Té el seu origen en l’Orfeó Català, que va construir el Palau de la Música Catalana, una meravella arquitectònica declarada Patrimoni Mundial per la UNESCO. Amb el cant coral al centre de l’activitat, és també un centre musical de referència internacional, amb una programació excel·lent i plural, i un edifici, el Palau, que és una visita imprescindible de la ciutat de Barcelona. El Palau és una institució sòlida que se sustenta, doncs, en aquests pilars. Tres pilars que esdevenen els tres grans eixos de l’activitat del Palau, les tres verticals d’aquest nou Pla Estratègic per als anys 2023-2026, sota les quals es desenvolupen els sis objectius globals del Pla que defineixen les grans línies d’activitat de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana. A la vegada, aquestes mateixes tres verticals i els seus objectius globals vertebren les quinze novetats que el Pla Estratègic s’imposa com a reptes que cal desenvolupar al llarg dels propers quatre anys.

La vertical “cant coral” busca reforçar l’Orfeó com a eix vertebrador del cant coral a Catalunya, projectar el cant coral català internacionalment i promoure el cant coral entre les noves generacions. La vertical “programació musical” vol construir sobre el nostre llegat històric una programació de la màxima qualitat, arrelada en la música clàssica i el cant coral, i oberta a una pluralitat d’estils que permeti respondre als interessos de la diversitat de públics. I, finalment, la vertical “Palau modernista” busca situar el Palau de la Música Catalana com un monument de referència mundial del Modernisme català, consolidar-lo com a centre musical i cultural imprescindible de Barcelona i fer-ne accessible a tothom la bellesa singular i els seus valors.

Els sis objectius

Dins les tres verticals –cant coral, programació musical i Palau modernista–, el Pla Estratègic 2023-2026 desenvolupa els sis objectius globals que defineixen les línies d’activitat principals de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana. Unes línies d’activitat que afegeixen la sostenibilitat i els ODS com a novetat transversal a totes les activitats de l’entitat.

Els sis objectius es concreten en:

1. Fer créixer la comunitat de la institució i reforçar-ne els vincles.
2. Potenciar l’excel·lència i la pluralitat de la programació: millorar l’experiència Palau.
3. Preservar i difondre el patrimoni arquitectònic i documental del Palau i l’Orfeó Català.
4. Reforçar, fer créixer i estendre els projectes educatius i socials del Palau.
5. Enfortir la independència financera de la institució.
6. Fer de la sostenibilitat i els ODS referents de tota l’activitat.

Les quinze novetats

El nou Pla Estratègic 2023-2026 estableix quinze novetats que es concreten amb 15 nous projectes a desenvolupar al llarg d’aquest període.

Dins la vertical de cant coral trobem:

1. Integració de l’Orfeó Català amb l’Escola Coral. L’Orfeó Català vol desenvolupar un projecte comú per als cors de l’Orfeó, tot potenciant els vincles entre les formacions, aplicant-hi la mateixa filosofia i línia de treball i, d’aquesta manera, fomentar la cohesió i la implicació col·lectiva en el projecte.
2. Nou programa per promoure el cant coral a les escoles. Es desenvoluparà un programa de cant coral com a activitat complementària a les escoles per promocionar-ne la pràctica entre els joves i infants, i contribuir així al creixement d’aquesta pràctica a la societat actual.

Dins la vertical programació musical:

3. Estudi de públics i noves estratègies de màrqueting. Es desenvoluparà un estudi de públics per tal d’aprofundir el coneixement dels públics actuals i potencials del Palau i emprendre’n la segmentació. També s’implementarà un programa per millorar la gestió de les dades disponibles dels clients actuals de la Fundació i es continuarà implementant el programa ja encetat en el Pla Estratègic anterior per fer créixer el públic jove. Finalment, aquest nou projecte desenvoluparà noves estratègies de creixement de públic. En aquest sentit, s’estableix l’objectiu de finalitzar el període del Pla Estratègic 2023-2026 amb la xifra de 600.000 espectadors als concerts del Palau.
4. Relació de partenariat amb els promotors de concerts. Aquest nou projecte busca la complicitat i una nova manera de relacionar-se amb els promotors i així assumir la pluralitat d’estils musicals com a tret d’identitat del Palau. L’objectiu final d’aquest programa és garantir la qualitat de tot el que es fa al Palau de la Música Catalana.
5. Espectacle permanent. Aquest projecte estudia la viabilitat d’implementació d’un espectacle permanent rellevant que sigui rendible i ajudi a transmetre els valors del Palau com a centre cultural i musical de referència del país.
6. Concert anual. S’estudiarà la creació d’una gala anual ineludible al Palau, un esdeveniment de fundraising, amb un doble objectiu: econòmic i de notorietat, i que, a més, transmeti els valors inherents de l’entitat com són l’excel·lència i la innovació.

Dins la vertical del Palau modernista:

7. Nou impuls a les visites culturals. Es desenvoluparà un pla de nous públics per a la Visita Guiada, Visita Lliure i altres variants en l’oferta del Palau per tal d’atreure nous visitants, així com noves estratègies de màrqueting associades. L’objectiu és arribar als 400.000 visitants al final del Pla Estratègic.
8. La nova Porta del Palau. Aquest projecte vol convertir el nou local llogat de Via Laietana, que es denominarà la Porta del Palau, en un nou espai que maximitzi la visibilitat de la institució en aquesta artèria renovada de la ciutat, i augmentar així els ingressos per visites guiades, concerts i botiga.
9. Espectacle nocturn. S’estudiarà la possibilitat d’un espectacle nocturn immersiu, que també podria estar vinculat al concepte d’espectacle permanent definit al punt 5.
10. Experiència immersiva. S’estudiarà la viabilitat d’una experiència immersiva complementària a les visites guiades que dinamitzi la visita al Palau amb noves tecnologies i innovi en la forma d’explicar-ne el contingut.
11. Pla d’excel·lència i avaluació de la qualitat. S’avaluarà quantitativament la satisfacció de tots els clients del Palau, tant externs com interns, a través de sistemes estandarditzats. L’objectiu és que l’experiència Palau sigui excel·lent.
12. Pla d’usos dels espais. Es desenvoluparà un pla d’usos dels diferents espais i edificis del Palau de la Música Catalana per tal d’optimitzar-ne les instal·lacions
13. Pla d’acció de sostenibilitat. Un nou pla d’acció de sostenibilitat permetrà a la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana ser un actor de transformació social tenint en compte els ODS, alhora que es cercarà excel·lir en una gestió de la responsabilitat social corporativa integrada i dialogada
14. Desenvolupament de mecenatge individual i de socis de l’Orfeó Català. Es crearà una nova àrea per desenvolupar un programa específic de mecenatge individual a la recerca de nous benefactors, i a la vegada també es gestionarà la projecció de l’àrea de socis de l’Orfeó Català.
15. Pla d’innovació i digitalització. S’establirà un nou pla d’innovació i digitalització que porti la Fundació OC-PMC a implementar noves línies d’activitat amb l’objectiu mantenir-se com una entitat oberta, pionera i arriscada en la gestió cultural, i que generi impacte en la societat a través de la seva raó de ser: la música. D’aquesta manera s’aporta nou coneixement i difusió en els temes que li són propis quant a R+D+I a l’entitat.

Balanç i context

Al llarg de la seva història el Palau i l’Orfeó han viscut situacions socials, polítiques i de crisi molt diverses, que han conduït a erigir-los en patrimoni simbòlic i sentimental d’un país que s’identifica amb la seva història. Els darrers anys, ja iniciat el segle XXI, s’han viscut tres etapes diferenciades, durant les quals han tingut lloc fets que han marcat el camí de l’entitat. Del 2009 al 2011, el restabliment del funcionament de l’entitat i la recuperació de la confiança; del 2012 al 2018, es va acabar el sanejament de la institució i es va dur a terme la refundació de les seves diferents entitats jurídiques amb una nova estructura administrativa unificada, així com el llançament de la nova marca Palau-Orfeó, i finalment, el període 2019-2022, es basava essencialment en la continuïtat dels valors fundacionals establerts i desenvolupats amb èxit en el Pla Estratègic anterior que es va veure truncat, però, per la crisi econòmica i per la pandèmia de la COVID-19.

L’anterior situació generada per la crisi i la COVID-19, durant el període del Pla Estratègic 2019-2022, la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana va poder consolidar alguns dels objectius previstos, principalment els anys 2018 i 2019 i al final del 2021, així com consolidar projectes i culminar fites durant la primera part del 2023. Les fites més destacades assolides van ser: la centralitat coral; el desenvolupament de la programació pròpia de l’entitat basada en l’excel·lència; la consolidació del Projecte Educatiu amb produccions pròpies noves, el creixement del Projecte Social i la seva nova marca; la creació de Palau Digital; i l’augment d’ingressos propis i equilibri econòmic.

L’elaboració del nou Pla Estratègic comença amb la nova presidència de l’entitat, liderada per Joaquim Uriach, i és el resultat d’un llarg procés col·laboratiu entre tots els departaments de l’entitat, cantaires i socis de l’Orfeó Català, membres de la Junta i del Patronat de la Fundació han estat involucrats per reflexionar sobre els objectius de la institució, tant els més generals com els més específics.

Altres novetats destacades d’aquest 2023

El 31 d’agost de 2023 la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana va llançar la seva nova pàgina web, que s'ha renovat, modernitzat i actualitzat. El resultat final és una plataforma nova que aglutina tota l'oferta del Palau en un sol domini, unificant els existents palaumusica.cat, visites.cat i orfeocatala.cat. D’aquesta manera tota la informació està unificada i orientada a la venda, actualitzada amb noves tecnologies i estils de disseny actuals moderns i competitius, i que a més son el reflex de les tres verticals del nou Pla Estratègic (cant coral, programació musical, Palau modernista). Un dels desenvolupaments més importants ha estat un nou cercador a la part de la programació, amb el qual, amb diverses opcions de filtres (cicles, estils musicals, obres...), l'usuari pot trobar allò que busca de manera fàcil i ràpida, millorant l'accés i l'elecció del que estan buscant.

D’altra banda, avui s’ha publicat en primícia per Palau Digital l’inèdit documental La Coronació de l’Orfeó Català. Una peça audiovisual que explica a través de la històrica gira del cor amb la Berliner Philharmoniker què és l’Orfeó Català i què significa formar-ne part. També explica què ha suposat la col·laboració del cor amb una de les millors orquestres del mon, dirigits per Kirill Petrenko, amb concerts a Berlín, Barcelona (Sagrada Família) i Madrid. El documental estarà disponible a Palau Digital a partir d’avui dijous, 9 de novembre, i també serà emès per TV3 durant les festes de Nadal, juntament amb el concert que va tenir lloc a la Sagrada Família.

Podeu consultar aquí el Pla Estratègic 2023-26.

Podeu veure aquí el documental La Coronació de l’Orfeó Català.

(foto de família a la Sala de Concerts ©Antoni Bofill)

 

La Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana presenta el nou Pla Estratègic 2023-26 amb l’objectiu d’augmentar l'impacte de la institució i els seus valors en la societat