L'Orfeó Català i el Cor de Cambra del Palau actuaran a Londres l'abril de 2015

L'Assemblea General de Socis de l'Orfeó Català, reunida al Petit Palau avui dimarts, 18 de març de 2014, en sessió ordinària ha aprovat per àmplia majoria l'informe de gestió de la Junta Directiva de l'Orfeó Català, l'estat de comptes de l'exercici de l'any 2013 i el pressupost de l'Associació per al 2014.

L'Assemblea ha aprovat també atorgar la categoria de Soci d'Honor de l'entitat a Jordi Casas i Bayer, Salvador Mas Conde, Lluís Millet i Loras i Antoni Ros-Marbà, personalitats del món musical i coral, pel seu compromís i dedicació envers la institució. Així mateix, s'ha creat la figura del Síndic del Soci, que a partir d'avui ocupa Josep Lluís Vilaseca, i s'ha fet un reconeixement a aquells socis que enguany fa 25 i 50 anys que en són socis.

En l'àmbit artístic, cal destacar que la Direcció de l'Orfeó Català ha anunciat la propera cita internacional de l'Orfeó Català i el Cor de Cambra amb un concert al costat de la London Philharmonic Orchestra al Royal Festival Hall de Londres el 2015.

Informe de gestió de la Junta Directiva

La Junta Directiva de l'Orfeó Català ha presentat a l'Assemblea el seu informe de gestió, en què es detallen els acords presos per aquest òrgan durant el 2013. Acords que han impulsat i generat iniciatives pròpies i d'altres que s'han dut a terme a través de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana, com a organisme de gestió de l'Associació.

La presidenta de l'Orfeó Català, Mariona Carulla, ha destacat que la Junta continua treballant intensament per recuperar els valors fundacionals de l'Orfeó Català: excel·lència, participació, compromís social i catalanitat. Uns objectius que situen al centre de l'activitat els cors de la casa i l'Escola Coral. Carulla ha manifestat també la seva satisfacció pels resultats artístics i de públic del 2013, en què, malgrat la crisi econòmica, el Palau va augmentar el nombre d'abonats i va penjar el cartell d'entrades exhaurides en diversos concerts. A continuació, Joan Oller, director general del Palau, en absència de Josep Vila i Casañas, director de l'Orfeó Català i del Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, que es troba a Grenoble amb el Cor de Cambra, ha repassat l'activitat d'ambdues formacions durant el 2013. Per la seva banda, Esteve Nabona, director de l'Escola Coral de l'Orfeó Català ha explicat les fites i els principals concerts dels cors de l'Escola Coral i la consolidació del Projecte Clavé XXI.

L'Orfeó Català i el Cor de Cambra actuaran a Londres el 2015

Avui, la Direcció de l'Orfeó Català ha informat els socis del debut de l'Orfeó Català i el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana al Royal Festival Hall de Londres el 25 d'abril de 2015 actuant al costat de la London Philharmonic Orchestra i el London Philharmonic Choir, sota la direcció de Tomáš Netopil, per interpretar la Missa glagolítica de Leoš Janáček. El 26 d'abril de 2015, l'Orfeó Català oferirà en solitari un concert de música coral al Queen Elisabeth Hall, en el marc del festival coral Chorus! que anualment organitza el Southbank Centre de Londres. Es tracta de dues dates molt significatives que mostren la voluntat de la institució d'internacionalitzar els seus cors, tot esdevenint ambaixadors de la cultura catalana.

Tancament de l'exercici 2013 i pressupost de 2014

En l'apartat econòmic, l'Assemblea ha aprovat l'estat de comptes de l'exercici de l'any 2013, que presenten un resultat d'explotació positiu de 136.077 euros. La depreciació de diversos immobles i altres partides extraordinàries fan que el resultat final sigui de 28.740 euros negatius, que van contra reserves.

Respecte del 2014 s'ha aprovat el pressupost de l'Associació Orfeó Català, estimat en uns ingressos de 184.000 euros i unes despeses de 44.000 euros, que signifiquen un excedent de 140.000 euros. Aquest excedent s'incorpora al pressupost de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana en concepte de suport a les activitats de l'Orfeó Català. Aquest compte de resultats de l'Associació Orfeó Català es contextualitza amb els comptes de la Fundació, que també han estat objecte d'informació a l'Assemblea.

Després de la sessió ordinària ha tingut lloc l'Assemblea General Extraordinària, en què es proposava una modificació dels estatuts de l'Orfeó Català, que incorporava millores per a la gestió de l'entitat. Aquestes propostes, que havien de ser aprovades per dues terceres parts dels vots socials, no han estat aprovades per l'Assemblea General Extraordinària.

Els socis de l’Orfeó Català aproven en Assemblea General Ordinària l’informe de gestió de la Junta Directiva, els comptes del 2013 i el pressupost de l’Associació per al 2014