Assemblea de Socis 20 de març de 2013

L'Assemblea General de Socis de l'Orfeó Català, reunida el 20 de març de 2013, en sessió ordinària al Petit Palau ha aprovat per majoria l'informe de gestió de la Junta Directiva de l'Orfeó Català, l'estat de comptes de l'exercici de l'any 2012 i el pressupost de l'Associació per al 2013.

Informe de gestió de la Junta Directiva

La presidenta de l'Orfeó Català, Mariona Carulla, ha presentat a l'Assemblea l'informe de gestió de la Junta Directiva que detalla els acords presos per aquest òrgan durant el 2012, el qual ha impulsat i generat iniciatives pròpies i ha donat el vistiplau a iniciatives proposades pel director general del Palau de la Música Catalana, Joan Oller, i el director de l'Orfeó Català, Josep Vila.

Les activitats més destacades derivades dels acords de la Junta el 2012 van ser: la posada en marxa d'un nou web exclusiu i amb domini propi de l'Orfeó Català i la renovació del web ja existent del Palau de la Música Catalana. També es va aprovar i aplicar la nova imatge corporativa de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana, amb un disseny que incorpora la doble presència de l'Orfeó i el Palau en totes les seves aplicacions. Per la seva banda, es manté com a imatge de l'Associació Orfeó Català el segell històric de l'Orfeó. En relació amb els serveis i les instal·lacions del Palau, el 2012 es va dur a terme el canvi d'ubicació de la Botiga, que ara està situada a la planta baixa de l'edifici històric, i s'està treballant encara en la renovació de la instal·lació d'aire condicionat de l'edifici. Quant a la presència social i ciutadana de l'Orfeó, a banda dels concerts dels cors al Palau i en altres indrets de la ciutat i de Catalunya, l'Associació va manifestar públicament el seu suport a favor del manteniment de la immersió lingüística en el sistema educatiu català.

Finalment, Mariona Carulla ha repassat els vuit objectius del Pla Estratègic de la Fundació OC-PMC: la centralitat dels cors, un discurs artístic propi, l'augment i diversitat de públics, el compromís educatiu, la participació de la societat, el compromís social, patrimoni, internacionalització i eficiència. Aquests objectius es vertebren en 10 programes que han estat comentats posteriorment.

Seguiment del Pla Estratègic

Josep Vila i Casañas, director de l'Orfeó Català i del Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, ha repassat l'activitat d'ambdues formacions durant el 2012 i Esteve Nabona, director de l'Escola Coral, ha explicat les fites i els principals concerts duts a terme pels cors de l'Escola Coral. Seguidament, Joan Oller ha comentat la resta de programes del Pla Estratègic: la programació artística, el programa educatiu i social, patrimoni, explotació de sales i serveis, públics, mecenatge i internacionalització.

Tancament de l'exercici 2012 i pressupost de 2013

En l'apartat econòmic, l'Assemblea ha aprovat l'estat de comptes de l'exercici de l'any 2012 de l'Orfeó Català, en què l'entitat va presentar uns ingressos per activitats de 175.768 euros i unes despeses d'explotació de 68.058 euros, una amortització i deteriorament de l'immobilitzat de 40.639, i uns altres resultats d'explotació positius per un import de 13.795; resultant en un superàvit de 80.866 euros. El resultat financer va ser de 63.258 euros negatius, la qual cosa dóna un resultat total de l'exercici 2012 de 17.609 euros.

Respecte del 2013 s'ha aprovat el pressupost de l'Associació Orfeó Català, estimat en uns ingressos de 191.000 euros i unes despeses de 27.000 euros, que signifiquen un excedent de 164.000 euros. Aquest excedent s'incorpora al pressupost de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana en concepte de suport a les activitats de l'Orfeó Català. Aquest compte de resultats de l'Associació Orfeó Català, doncs, es contextualitza amb els comptes de la nova Fundació, que també han estat objecte d'informació a l'Assemblea.

El pressupost global de la nova Fundació OC-PMC, per al 2013 preveu uns ingressos d'11.200.649 euros i unes despeses d'11.135.024 euros, la qual cosa dóna un superàvit de 65.625 euros, que es dedicaran a inversions.

Reptes de futur

Durant l'Assemblea, Mariona Carulla, ha plantejat els reptes que haurà d'afrontar l'entitat els pròxims temps en l'actual context econòmic, social i nacional. Una situació que afecta directament la institució per les retallades pressupostàries, la dificultat en la venda d'entrades i la resta de serveis que ofereix l'entitat. Des del rigor, l'eficàcia i la transparència, l'entitat continuarà desenvolupant futurs reptes artístics, com els concerts a Viena de l'Orfeó Català i el Cor de Cambra, i assumint compromisos culturals i socials amb un èmfasi especial en el talent, la creativitat i la imaginació com a claus bàsiques per a la promoció de la cultura, i especialment la música, la integració social i l'educació.

Els socis de l’Orfeó Català aproven en Assemblea General Ordinària l’informe de gestió de la Junta Directiva, els comptes del 2012 i el pressupost de l’Associació per al 2013