Responsable del Tractament:
ASSOCIACIÓ ORFEÓ CATALÀ
CIF G08229833
c/ Amadeu Vives 1, 08003, Barcelona

Finalitats: Gestionar el vot telemàtic dels socis de l’Orfeó Català en les Assemblees Generals Ordinàries i Extraordinàries de l’Associació Orfeó Català i garantir la identitat dels votants (inclosa la tramitació de les contrasenyes telemàtiques necessàries per a què els socis de l’Orfeó Català puguin exercir el seu dret de vot).

Base Legal del tractament: El tractament és necessari pel compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament (art. 6.1.c RGPD):

  • Estatuts de l’Associació Orfeó Català
  • Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya

Cessions de dades: Les seves dades personals seran comunicades a SCYTL ELECTIONS TECHNOLOGIES, S.L.O, amb CIF B01620392 en la seva condició d'encarregat de tractament en la prestació de serveis de gestió de vot telemàtic. No s'efectuaran altres cessions/comunicacions de dades a tercers.

Conservació de dades: Les seves dades de caràcter personal seran conservades durant el temps necessari per a complir amb les finalitats per a les quals van ser recollides i per a determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquestes finalitats i del tractament de les dades.

Drets: En qualsevol moment vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició al tractament de les seves dades personals, així com també el seu dret a retirar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a alguna o totes les finalitats abans esmentades, dirigint-se per escrit, juntament amb la fotocòpia del seu DNI, a l’ASSOCIACIÓ ORFEÓ CATALÀ, domiciliada en C/Amadeu Vives 1, 08003 Barcelona, o enviant un correu electrònic a [email protected] indicant l'assumpte: “Protecció de Dades, vot telemàtic OC”.

Així mateix, si considera que els seus drets no s'han atès degudament, l'informem que vostè té el dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Clàusules protecció de dades vot telemàtic