CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS A INCLOURE EN EL FORMULARI ONLINE DE LA BECA LLUÍS MILLET.

Responsable del Tractament:

FUNDACIÓ ORFEÓ CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA CATALANA

CIF G59684548

c/Palau de la Música, 4-6, 08003 de Barcelona

 

Finalitats: tractament de les dades personals del candidat/ata per a gestionar i tramitar la seva petició per ésser admès a la convocatòria de la Beca Lluís Millet a que fan referència les Bases incorporades al present Formulari d’Inscripció.

Base Legal: la base legal per al tractament de les dades personals del candidat/ata és l’execució d’un contracte i l’interès legítim.

Destinataris: el candidat/ata accepta expressa i inequívocament que les seves dades personals siguin cedides o comunicades a l’ASSOCIACIÓ ORFEÓ CATALÀ, amb CIF G08229833 i domicili a c/Amadeu Vives 1, 08003 Barcelona, amb les mateixes finalitats per a les quals han estat recollides.

Conservació: Les dades de caràcter personal del candidat/ata seran conservades fins que hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a les quals van ser recollides o registrades en els nostres fitxers o mentre no sol·liciti la supressió de la informació. Posteriorment, les dades de caràcter personal seran cancel·lades, tret que hi hagi una norma de rang legal que habiliti la seva conservació.

Drets: En qualsevol moment el candidat/ata podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició al seu tractament, així com també el seu dret de retirar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a alguna o totes les finalitats abans esmentades, enviant un correu electrònic a indicant l'assumpte: “Protecció de dades, Beca Lluís Millet”. S’informa així mateix al candidat/ata que si aquest/a considera que els seus drets no s’han atès degudament, te el dret a presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Clàusula de protecció de dades personals