AUTORITZACIÓ DRETS D’IMATGE I DRETS AUDIOVISUALS

BECA LLUÍS MILLET

 

A.- Candidats i Finalistes: l’enviament del present Formulari d’Inscripció de la Beca Lluís Millet certifica l’acceptació per part del candidat/a de les Bases de la Beca Lluís Millet que s’incorporen en el Formulari d’Inscripció, així com també l’autorització a la FUNDACIÓ ORFEÓ CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA CATALANA i a l’ASSOCIACIÓ ORFEÓ CATALÀ (en endavant, conjuntament, el “Palau”) per part dels eventuals quatre finalistes de la Beca Lluís Millet perquè el Palau pugui:   

 

  • Gravar i/o fotografiar -ja sigui directament o a través de tercers- la prova amb cor pilot de la segona fase i/o els assajos que realitzin amb el cor pilot, la qual cosa podrà comportar la captació de la seva imatge (en endavant, les “Fotografies i Enregistraments”).

 

La present autorització suposa la CESSIÓ a favor del Palau, de forma exclusiva i sense cap límit temporal ni territorial, dels drets d’explotació de les Fotografies i Enregistraments (fixació, reproducció, distribució i comunicació pública), en qualsevol mitjà -inclòs internet i xarxes socials-, amb fins divulgatius i promocionals de la Beca Lluís Millet.  Aquesta consentiment serà revocable enviant una comunicació per escrit a (inserir correu electrònic).

 

B.- Persona guanyadora: addicionalment, la persona guanyadora de la Beca Lluís Millet autoritza al Palau a poder publicar el seu nom i cognoms i biografia en el material de promoció i divulgatiu de la Beca Lluís Millet en qualsevol mitjà de comunicació, incloent-hi internet i xarxes socials.

 

Tanmateix, la persona guanyadora es compromet a signar amb el Palau un document separat que reguli els eventuals usos que el Palau podrà fer de les eventuals gravacions de les actuacions dels Cors i/o presa de fotografies amb la seva imatge durant el desenvolupament de les seves Tasques d’acord amb les Bases de la Beca Lluís Millet.

 

Clàusula de cessió de drets d'imatges