Assemblea de socis 2024

CONVOCATÒRIA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’ORFEÓ CATALÀ

D’acord amb els articles 27, 28 i 44.B dels estatuts de l’Orfeó Català, em plau comunicar-li que el dimarts 18 de juny de 2024, a les 18 hores, en única convocatòria i amb caràcter presencial, se celebrarà l’Assemblea General Ordinària de Socis i Sòcies de l’Associació Orfeó Català, la qual tindrà lloc al Petit Palau, amb el següent

 

ORDRE DEL DIA

 1. Benvinguda als assistents.

 2. Nomenament dels dos interventors que hauran d’aprovar l’acta de l’Assemblea General.

 3. Ratificació del nomenament de dues noves vocals de la Junta Directiva.

 4. Presentació, lectura i aprovació, si escau, de la Memòria i Informe de Gestió de la Junta Directiva de l’Orfeó Català de l’any 2023.                     

  Consulta
                      
 5. Presentació, lectura i aprovació, si escau, dels Comptes Anuals de l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2023 amb l’informe d’auditoria.  

  Consulta

 6. Presentació, lectura i aprovació, si escau, del pressupost de l’exercici de l’any 2024. 

  Consulta

 7. Informació sobre el tancament de l’exercici 2023 de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana. 

  Consulta

 8. Informació sobre l’activitat dels cors de l’Orfeó Català i del Palau de la Música Catalana.

 9. Informació sobre les millores als edificis del Palau de la Música Catalana i espais vinculats.

 10. Seguiment del desenvolupament de les principals línies del Pla Estratègic 2023-2026.

 11. Informació sobre l’activitat de la Comissió de Compliment i Governança.

 12. Torn obert de paraules.

 13. Lliurament de medalles als socis amb vint-i-cinc i cinquanta anys d’antiguitat.

Cal recordar que, d’acord amb els nostres estatuts, per poder assistir a l’Assemblea no es pot tenir suspesa la condició de soci i cal estar al corrent de pagament de les quotes de l’Associació. Igualment, recordem als assistents que per acreditar-se cal portar el DNI.

Si ho prefereix, aquesta documentació també estarà a la seva disposició a la Secretaria de l’Orfeó Català (cal demanar cita prèvia trucant al telèfon 93 295 72 13).

Igualment, com en altres ocasions i d’acord amb l’article 28.3 dels estatuts de l’Associació, els socis que no puguin assistir a l’Assemblea, poden delegar el seu vot en un altre soci emplenant la butlleta corresponent (DESCARREGA AQUÍ) i, juntament amb una fotocòpia del DNI vigent, fer-la arribar a les oficines de l’Orfeó Català abans de les 14 hores del dissabte 8 de juny de 2024. Les delegacions de vot poden ser notificades per correu electrònic a l’adreça següent: [email protected], en la qual s’ha d’incloure el document de delegació i el DNI escanejat.

Cordialment,

Joaquim Uriach
President
Associació Orfeó Català