Els cantants

L'objectiu del Cor de Cambra ha estat sempre el mateix des de la seva fundació: conrear i potenciar la pràctica coral cambrística tot millorant el nivell qualitatiu dels seus components, i ampliar-ne al màxim la seva difusió.

La plantilla del Cor està formada per 4 sopranos, 4 contralts, 4 tenors i 4 baixos barítons, els quals han accedit al Cor en superar satisfactòriament unes proves d'accés. En aquestes proves es valoren els coneixements suficients de lectura musical i cant.

Un cop acceptats al Cor, els cantants han de complir un règim d'activitat i de compromís que implica estudi, assaigs ordinaris i extraordinaris, concerts i gires. A més a més, tots els membres del Cor tenen caràcter de solista, i poden cantar tant en el si del conjunt, com en grups més reduïts.

El director, quan el repertori o altres circumstàncies musicals ho exigeixin, pot fragmentar el Cor o bé augmentar-ne el nombre de components, esporàdicament.

Sopranos

Natàlia Casasús i Magriñà
Araceli Esquerra i Freixa
Maite Estrada Gonzàlez
Míriam Garriga i Pujol

Contralts

Assumpta Cumí i Martí
Toni Gubau i Bosch
Mariona Llobera i Trias
Magda Pujol i Vers

Tenors

Aniol Botines i Martínez
Josep Camós i Roquet
Marc Rendón Gaya
Eloi Llamas i Casanovas

Baixos

Esteve Gascon i Martorell
David  Pastor i Pi
Daniel Morales i Teixidor
Germán de la Riva Herrera