I Edició Concurs de composició: Cançó de l’Estiu de Palau Vincles

Convocatòria i Bases

La FUNDACIÓ ORFEÓ-CATALÀ PALAU DE LA MÚSICA CATALANA, amb domicili al c/ Palau de la Música, 4-6, de Barcelona i amb NIF G-59684548 (en endavant la “Fundació”), en el marc del seu projecte social Palau Vincles (en endavant “Palau Vincles”), convoca la I edició del Concurs de Composició de la Cançó de l’Estiu de Palau Vincles, adreçada a joves compositors/ores (en endavant el “Concurs de Composició”).

La Fundació té cedida per part de l’Associació Orfeó Català, propietària de l'edifici del Palau de la Música Catalana, els drets d'explotació de les instal·lacions que integren el Palau de la Música Catalana i –entre altres funcions– gestiona l’Escola Coral de l’Orfeó Català.

L’objectiu del projecte social Palau Vincles de la Fundació és fomentar la inclusió social a partir de l'educació musical d'infants i joves, des del convenciment del gran poder de transformació personal i social de la pràctica coral.

 • Les obres (cançons) que es presentin al Concurs de Composició han de ser de nova creació, originals i inèdites –mai abans presentades en públic– i amb lletra en català, amb la possibilitat d'incloure'n fragments en altres idiomes, i amb un nivell d'exigència mitjà.
 • El termini de presentació de les obres al Concurs de Composició serà del 8 de novembre de 2021 al 8 de gener de 2022, ambdós inclusivament.
 • Els guanyadors premiats del Concurs de Composició es donaran a conèixer durant la primera setmana de febrer de 2022.
 • Les obres (cançons) guanyadores en la convocatòria del Concurs de Composició (en endavant les “Cançons Guanyadores”), seran estrenades en el marc del concert d’estiu de Palau Vincles que es celebrarà a la Sala de Concerts del Palau de la Música Catalana el proper 12 de juny de 2022, a les 12.30 h (en endavant el “Concert d’Estiu de Palau Vincles”), en el qual participaran més de 1.700 nenes i nens provinents de formacions corals pròpies i adscrites al projecte social Palau Vincles.
 • Les Cançons Guanyadores seran interpretades per les formacions corals de Palau Vincles i cors adscrits i juntament amb solista/es, que podrà ser la mateixa persona que compongui la cançó i d’altres, ja sigui escollit per la Direcció de Palau Vincles o escollit pel compositor/a.

1. Participants

El Concurs de Composició de la Cançó de l’Estiu de Palau Vincles (el Concurs de Composició) està adreçat a persones joves compositores i creadores del camp de la música moderna, estudiants de conservatori, escoles de música, etc., sense restriccions per motius d’edat.

Les persones participants menors de setze (16) anys han d’estar representades pels seus titulars de la pàtria potestat o tutors.

La convocatòria del Concurs de Composició és de lliure participació, d’àmbit internacional i amb caràcter gratuït (no comporta cap tipus de despesa com a drets d’inscripció).

2. Modalitats i característiques de les obres (cançons)

 • El Concurs de Composició inclou una sola modalitat de composició, en què les obres (cançons) que es presentin han de tenir una durada entre tres minuts (3’) i quatre minuts i mig (4’30”).

 • Les obres han de ser cançons compostes amb lletra i música.

 • La cançó (lletra i música) pot ser d’una mateixa persona compositora o bé en col·laboració.

 • La cançó pot tenir acompanyament d’un màxim de cinc instruments.

 • Una mateixa persona compositora pot presentar fins un màxim de tres cançons al Concurs de Composició, però sempre amb el mateix pseudònim, d’acord amb el que estableix el punt 4 d’aquestes Bases. Una persona compositora sols pot presentar-s’hi amb un sol pseudònim. Les mateixes normes són aplicables en el cas que la composició sigui feta per més d’una persona.

 • Les persones concursants poden enriquir la seva proposta presentant el màxim d'informació possible sobre la peça presentada al Concurs de Composició.

 • La peça presentada ha de tenir en compte que el protagonisme principal ha de ser de les formacions corals i no de qui en sigui cantant solista.

 • La o les persones compositores poden ser qui en siguin solista o solistes (persones cantautores), amb la qual cosa, de resultar les seves propostes com a Cançons Guanyadores, poden participar al Concert d’Estiu de Palau Vincles o proposar algun/a solista professional per interpretar la seva Cançó Guanyadora. L’opció de solista que seleccioni la persona compositora no serà vinculant, ja que la Direcció de Palau Vincles podrà designar una persona solista alternativa.

 • El nivell estilístic és totalment lliure, però no la temàtica de la cançó presentada a concurs, que s’indica al punt 3 següent.

3. Temàtica del concurs

La temàtica escollida per a aquesta primera edició del Concurs de Composició és la interculturalitat, entesa com la interacció entre cultures diferents i diverses que conviuen en un mateix territori, amb l’enriquiment que aquest fet suposa, i assumint la visió àmplia de la diversitat: cultural, de gènere, religiosa, d’origen, funcional, d’edat, etc.

Palau Vincles és el projecte sociomusical del Palau de la Música Catalana que va néixer l’any 2011. Treballem a través del cant coral per la transformació social mitjançant la integració i la inclusió de nenes, nens i joves de procedències i cultures diverses. La igualtat, la vitalitat, la il·lusió, l’esperança, les oportunitats, el compromís, la solidaritat, el respecte per la diferència són valors vinculats a Palau Vincles.

Les cançons han d'estar escrites incorporant la perspectiva de gènere i es recomana l’ús de llenguatge inclusiu.

4. Presentació de les obres (cançons) – Formulari d’Inscripció

 • Per poder participar en el Concurs de Composició, és requisit indispensable que qui concursi empleni el Formulari d’Inscripció del Concurs de Composició que està disponible AQUÍ (en endavant el “Formulari d’Inscripció”), amb totes les dades que s’hi demanen i amb l’acceptació prèvia de la política de privacitat del dit Formulari d’Inscripció (com a referència, al final d’aquestes Bases figura una còpia del Formulari d’Inscripció). En aquest sentit, cal informar que a través del Formulari d’Inscripció al Concurs de Composició proporcionareu el vostre nom i cognoms, adreça postal, adreça de correu electrònic, telèfon de contacte i un breu currículum personal, i l’acceptació consegüent de la clàusula de protecció de dades personals que apareix al mateix Formulari d’Inscripció. La tramesa del Formulari d’Inscripció al Concurs de Composició certifica l’acceptació d’aquestes Bases del Concurs de Composició.
 • El lliurament de la peça (cançó) que es presenti al Concurs de Composició s’ha de fer, en tot cas, a través del Formulari d’Inscripció (format digital) mitjançant qualsevol de les opcions següents:

  1. Una partitura completa amb tota la informació musical i d'instrumentació en format digital (PDF) amb les pàgines numerades. La partitura ha de ser llegible, clara i sense equívocs ni esmenes. Si es considera necessari, també es pot incloure una gravació (MP3 o WAV).

  2. Un enregistrament (MP3 o WAV) acompanyat d'una partitura amb la melodia i els acords xifrats.

 • Per preservar l’anonimat de les persones concursants, les obres han de ser presentades al Concurs de Composició a través d’un pseudònim i amb el títol de la obra (cançó), és a dir que a l’encapçalament de cada obra ha de figurar únicament el títol de la cançó i un pseudònim. Una persona autora només pot tenir un sol pseudònim (en cas que les persones –compositora i lletrista– siguin dues, han d’incloure dos pseudònims), i podrà presentar fins a un màxim de tres cançons al Concurs de Composició.

5. Termini i lloc de presentació

Els treballs s’han de presentar fins al 8 de gener de 2022, mitjançant el Formulari d’Inscripció, d’acord amb el que s’estableix al punt 4

6. Jurat

El Jurat del I Concurs de Composició de la Cançó de l’Estiu de Palau Vincles estarà format per set membres provinents dels sectors artístic i social amb una dilatada experiència professional al seu camp.

7. Cançons Guanyadores

El Jurat seleccionarà cinc cançons entre el total de les cançons presentades al Concurs de Composició que responguin als requeriments d’aquestes Bases. També podrà declarar desert el Concurs de Composició, si considera que les obres no reuneixen els requisits de qualitat per ser premiades. Així mateix, el Jurat podria seleccionar més de cinc cançons per raons d’adequació i/o qualitat artística de les cançons presentades.

8. Veredicte

El Jurat emetrà el veredicte sobre les Cançons Guanyadores en un acte privat al Palau de la Música Catalana i, posteriorment, aquest veredicte es farà públic la darrera setmana del mes de gener del 2022. El veredicte, que serà prèviament comunicat individualment a les persones guanyadores, es publicarà al web del Palau de la Música Catalana (www.palaumusica.cat), al web de la «Revista Musical Catalana» (www.revistamusical.cat)i a les diferents xarxes socials de Palau de la Música Catalana.

9. Premis

Cadascuna de les cinc Cançons Guanyadores rebran una aportació única de tres-cents euros (300 €) i el reconeixement artístic a través de l’estrena de la cançó al Concert d’Estiu de Palau Vincles, que tindrà lloc a la Sala de Concerts del Palau de la Música Catalana el 12 de juny de 2022, a les 12.30 h. Cada Cançó Guanyadora tindrà una menció especial segons la característica que la defineixi.

Els originals de les partitures de les Cançons Guanyadores quedaran, fins a la concessió dels premis i la celebració del Concert d’Estiu de Palau Vincles, en poder de la Fundació, la qual es reserva el dret de conservar el nombre de còpies que cregui convenient.

10. Drets d'imatge

Les persones concursants compositores autores de les Cançons Guanyadores autoritzen la Fundació per poder gravar i/o fotografiar –ja sigui directament o a través d’una tercera persona– la interpretació que es faci de les Cançons Guanyadores al Concert d’Estiu de Palau Vincles, la qual cosa podrà comportar la captació de la imatge de les persones finalistes premiades (en endavant l’“Obra Audiovisual i Fotografies”).

Les persones concursants compositores autores de les Cançons Guanyadores autoritzen la Fundació a fer ús del seu nom, biografia i –si s’escau– imatge (incloent-hi l’Obra Audiovisual i Fotografies) al material promocional i divulgatiu del Concurs de Composició i/o del Concert d’Estiu de Palau Vincles, en qualsevol mitjà de comunicació, incloent-hi internet i xarxes socials.

Només es faran públics els noms i cognoms de les persones compositores de les Cançons Guanyadores.

11. Les obres no premiades

Les partitures de les obres no premiades seran destruïdes per la Fundació en un termini de dos mesos des de la publicació del veredicte de les Cançons Guanyadores. Així mateix, els eventuals enregistraments de les obres no premiades seran eliminats dels arxius de la Fundació dintre del termini de dos mesos des de la publicació del veredicte de les Cançons Guanyadores.

12. Drets de propietat intel·lectual i industrial

Amb exclusió expressa dels usos comercials, les persones concursants compositores autores de les Cançons Guanyadores cedeixen a la Fundació els drets de reproducció i comunicació pública de les Cançons Guanyadores per a usos interns, així com per a finalitats socials, docents i/o educatives, d’acord amb el que s’estableix a continuació:

 • La Fundació té el dret de conservar, arxivar i utilitzar internament les Cançons Guanyadores en benefici propi o de qualsevol de les entitats vinculades a la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana.
 • La Fundació té el dret de poder publicar a internet a través del portal Palau Digital (PALAU DIGITAL) i dels webs de la Fundació, l’Obra Audiovisual i les Fotografies, durant un període de temps indefinit. Amb aquestes efectes, es deixa constància que PALAU DIGITAL és un espai virtual a través del qual les persones usuàries, de forma gratuïta, poden accedir a l'oferta del Palau de la Música Catalana, incloent-hi enregistraments de concerts, conferències, trobades amb artistes i altres continguts de divulgació musical patrimoni de la Fundació. PALAU DIGITAL permet a les persones usuàries escoltar i/o visualitzar el repertori que hi estigui penjat amb una finalitat estrictament privada, però no permet la descàrrega del repertori.
 • La Fundació pot, lliurement, utilitzar, reproduir i fer interpretar les Cançons Guanyadores i l’Obra Audiovisual en qualsevol mitjà –incloent-hi internet, PALAU DIGITAL i xarxes socials–, sempre que ho faci amb finalitats socials, docents i/o educatives, ja sigui directament a través de la Fundació o a través de terceres entitats (escoles, entitats socials, etc.) amb les quals col·labori la Fundació. En aquest sentit, la Fundació es compromet a regular contractualment amb aquestes terceres entitats els usos de les Cançons Guanyadores d’acord amb els termes establerts en aquestes Bases.
 • La Fundació pot fer interpretar les Cançons Guanyadores en concerts amb finalitats socials, docents i/o educatives, ja sigui directament a través de la Fundació o a través de terceres entitats (escoles, entitats socials, etc.) amb les quals col·labori la Fundació. En aquest sentit, la Fundació es compromet a regular contractualment amb aquestes terceres entitats els usos de les Cançons Guanyadores d’acord amb els termes establerts en aquestes Bases.

Les persones concursants compositores autores de les Cançons Guanyadores es comprometen a posar com a títol definitiu de les seves cançons el mateix amb el qual han participat al Concurs de Composició i fer constar en qualsevol edició i publicació on sigui inclosa, que la cançó ha estat seleccionada o premiada al Concurs de Composició de la Cançó de l’Estiu de Palau Vincles.

La Fundació s'eximeix de qualsevol responsabilitat derivada del plagi o de qualsevol altra infracció de la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual en què poguessin incórrer les persones concursants amb les seves obres (cançons).

13. Pandèmia de la COVID-19

En cas de possibles afectacions derivades de la crisi sanitària originada per la pandèmia de la COVID-19, la Fundació es reserva el dret de modificar el format, canviar les dates o cancel·lar el Concurs de Composició i/o el Concert d’Estiu de Palau Vincles.

14. Acceptació i interpretació de les bases

La participació en aquest Concurs de Composició pressuposa el coneixement i l’acceptació, per totes les persones concursants, d’aquestes Bases. La interpretació i qualsevol aspecte no previst en aquestes Bases serà resolt per l’organització de Palau Vincles, després de consultar, si cal, els membres del Jurat.