Proposta guanyadora del 2024

A les nostres mans de Sergi Carbonell

Busquem obres corals de nova creació, originals i inèdites!

Estrena la teva obra a la Sala de Concerts del Palau de la Música Catalana!

Presentació

La Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana convoca la tercera edició del Concurs de Composició Palau Vincles fest en el marc del seu projecte social, Palau Vincles. Aquest concurs està adreçat a joves compositors i compositores i té com a objectiu fomentar la inclusió social mitjançant l'educació musical d'infants i joves, amb un enfocament en la pràctica coral.

Les composicions presentades al concurs han de ser originals, inèdites i en català, amb la possibilitat d'incloure fragments en altres idiomes. Es busca un nivell d'exigència adequat per a formacions corals infantils d'entre 6 i 18 anys. El termini de presentació d'obres s'estén des del 20 d'octubre de 2023 fins al 20 de gener de 2024, i els guanyadors es donaran a conèixer al febrer de 2024.

Les cançons premiades en el concurs seran estrenades en el marc del Concert Palau Vincles Fest que tindrà lloc a la Sala de Concerts del Palau de la Música Catalana el 5 de juny de 2024, amb la participació d'uns quatre-cents nens i nenes de formacions corals vinculades al projecte social Palau Vincles. A més, les cançons guanyadores seran interpretades per les formacions corals de Palau Vincles i cors convidats, i els compositors podran proposar intèrprets solistes, tot i que la decisió final quedarà a càrrec de la Direcció de Palau Vincles.

Bases III Concurs de Composició “Cançó de l’Estiu de Palau Vincles”

 1. La FUNDACIÓ ORFEÓ-CATALÀ PALAU DE LA MÚSICA CATALANA, amb domicili al carrer del Palau de la Música 4-6, de Barcelona, i amb NIF G-59684548 (en endavant, la Fundació), en el marc del seu projecte social Palau Vincles (en endavant Palau Vincles), convoca la tercera edició del Concurs de Composició Palau Vincles fest, adreçat a joves compositors/compositores (en endavant, el Concurs de Composició).

 2. La Fundació té cedida per part de l’Associació Orfeó Català, propietària de l’edifici del Palau de la Música Catalana, els drets d’explotació de les instal·lacions que integren el Palau de la Música Catalana i –entre altres funcions– gestiona l’Escola Coral de l’Orfeó Català.

 3. L’objectiu del projecte social Palau Vincles de la Fundació és fomentar la inclusió social a partir de l’educació musical d’infants i joves, des del convenciment del gran poder de transformació personal i social de la pràctica coral.

 4. Les cançons que es presentin al Concurs de Composició han de ser de nova creació, originals i inèdites –mai abans presentades en públic– i amb lletra en català, amb la possibilitat d’incloure’n fragments en altres idiomes, i amb un nivell d’exigència adaptat a formacions corals infantils del projecte social d’entre 6 a 18 anys.

 5. El termini de presentació de les obres al Concurs de Composició és del 20 d’octubre de 2023 al 20 de gener de 2024, ambdós inclusivament.

 6. Les persones premiades del Concurs de Composició es donaran a conèixer durant el mes de febrer del 2024.

 7. Les cançons guanyadores en la convocatòria del Concurs de Composició (en endavant, les Cançons Guanyadores), seran estrenades en el marc del Concert Palau Vincles fest que se celebrarà a la Sala de Concerts del Palau de la Música Catalana el 5 de juny de 2024, a les 11 h (en endavant, el Concert Palau Vincles fest), en el qual participaran uns quatre-cents nens i nenes provinents de formacions corals pròpies i cors convidats al projecte social Palau Vincles.

 8. Les Cançons Guanyadores seran interpretades per les formacions corals de Palau Vincles i cors convidats. La persona compositora podrà proposar els intèrprets solistes (incloent-s’hi a ell/a mateix/a), tot i que la proposta no serà vinculant, i la Direcció de Palau Vincles podrà designar una persona solista alternativa, si s’escau.

Participants

El Concurs de Composició està adreçat a persones compositores joves en el camp de la música moderna, estudiants de conservatori, escoles de música, etc., sense restriccions per motius d’edat.

Els/les participants menors de setze (16) anys han d’estar representats pels seus titulars de la pàtria potestat o tutors.

La convocatòria del Concurs de Composició és de lliure participació, d’àmbit internacional i gratuït (la inscripció no comporta cap mena de despesa).

Modalitats i característiques de les obres (cançons)

 • Hi ha una sola modalitat de composició. Les cançons que es presentin han de tenir una durada entre tres minuts i mig (3,5) i quatre minuts i mig (4,5).

 • Les composicions han de tenir lletra i música.

 • La cançó (la lletra i la música) pot ser d’una mateixa persona compositora o bé d’un equip de col·laboració.

 • La cançó pot tenir acompanyament d’un màxim de cinc instruments.

 • La proposta presentada ha de ser una cançó per interpretar a una o dues veus (com a màxim) i s’ha d’ajustar al nivell de veus blanques que la cantaran (nens i nenes de 6 a 18 anys, sense formació en llenguatge musical). Es demana un nivell de dificultat mitjà, amb unes melodies que s’adaptin a la tessitura de les veus infantils: un registre aproximat entre Si 2 i Re 4.

 • Una mateixa persona compositora pot presentar fins a un màxim de tres cançons, sempre amb el mateix pseudònim, d’acord amb el que s’indica al punt 4 d’aquestes Bases. Les mateixes normes són aplicables en el cas que la composició sigui feta per més d’una persona.

 • Les persones concursants poden enriquir la seva proposta presentant el màxim d’informació possible sobre la peça presentada.

 • La peça presentada ha de tenir en compte que el protagonisme principal ha de ser de les formacions corals i no de la veu solista, si n’hi ha.

 • Les persones compositores estan convidades a participar al Concert Palau Vincles fest.

 • L’estil musical és totalment lliure, però no la temàtica de la cançó presentada, que s’anuncia al punt 3 següent.

Temàtica del concurs

La temàtica escollida en aquesta tercera edició del Concurs de Composició Palau Vincles fest és ELS SONS DE LA NATURA. La natura, font d’inesgotable harmonia, inspiració de melodies i guia per a les composicions. La connexió amb la natura i la música com a eix de contribució a la sostenibilitat i al benestar emocional i social.

Els sons de la natura impacten positivament en el creixement personal i enriqueixen la interacció, tot acompanyant la diversitat, ajudant a desenvolupar-nos en la vida i contribuint a millores col·lectives de la societat.

Convidem les persones compositores a plasmar aquesta màgia en melodies que ressonaran a la Sala de Concerts del Palau de la Música en ser interpretades pels cors Infantil i Juvenil de Palau Vincles, i a nodrir així la connexió entre la naturalesa i l’art.

Palau Vincles és el projecte sociomusical del Palau de la Música Catalana. Va néixer l’any 2011 i treballa mitjançant el cant coral per a la transformació social a través de la integració i la inclusió de nenes, nens i joves de procedències i cultures diverses. L’equitat, la vitalitat, la il·lusió, la compassió, l’esperança, les oportunitats, el compromís, la solidaritat, el respecte per la diferència són valors vinculats a Palau Vincles.

Les cançons han d’estar escrites incorporant la perspectiva de gènere i es recomana l’ús de llenguatge inclusiu.

Presentació de les obres – Formulari d’Inscripció

4.1 Per poder participar al Concurs de Composició és requisit indispensable emplenar el formulari d’inscripció que està disponible a:

https://www.muvac.com/competition/orfeo-catala-palau-de-la-musica-catalana-5yp76md1 (en endavant el Formulari d’Inscripció), amb totes les dades que s’hi indiquen i amb l’acceptació prèvia de la política de privacitat inclosa a l’esmentat Formulari d’Inscripció (al final d’aquestes Bases del Concurs de Composició s’inclou una còpia del Formulari d’Inscripció). En aquest sentit, s’informa que a través del Formulari d’Inscripció al Concurs de Composició, les persones concursants proporcionen el nom i cognoms, adreça postal, adreça de correu electrònic, telèfon de contacte i un breu currículum personal, amb la consegüent acceptació de la clàusula de protecció de dades personals que apareix al mateix Formulari d’Inscripció. L’enviament del Formulari d’Inscripció certifica l’acceptació d’aquestes Bases del Concurs de Composició.

4.2 El lliurament de la cançó que es presenti al Concurs de Composició s’ha de fer a través del Formulari d’Inscripció mitjançant els arxius següents:

1. Una partitura completa amb tota la informació musical i d’instrumentació en format digital (PDF) amb les pàgines numerades. La partitura ha de ser llegible, clara i sense equívocs ni esmenes, i ha d’incloure el xifrat americà. En cas que la persona compositora no pugui lliurar la partitura completa abans esmentada, s’acceptarà directament l’enregistrament del punt 2.

2. Un enregistrament (MP3 o WAV) amb una o diverses veus cantades i acompanyament (la lletra de la cançó s’ha de poder escoltar completa).

3. Un arxiu en format Word amb la lletra de la cançó.

Es sol·licitarà la documentació següent de les cançons premiades:

- Partitura general amb acords xifrats americans.
- Particel·la per a cada instrument/veu proposada.
- Arxiu original en format musicXML de la partitura.
- Base instrumental de la cançó (sense veu) en format MP3/WAV.

Termini i plataforma de presentació

Els treballs es poden presentar fins al 20 de gener de 2024, exclusivament a través de la plataforma MUVAC mitjançant el següent enllaç:

Inscriu la teva obra

Jurat

El jurat de la tercera edició de Concurs de Composició Palau Vincles Fest estarà format per membres provinents dels sectors artístic i social amb una dilatada experiència professional al seu camp (en endavant, conjuntament, el Jurat).

Cançons guanyadores

El Jurat seleccionarà fins a un màxim de deu cançons del total de les presentades al Concurs de Composició que s’ajustin als requeriments sol·licitats en aquestes Bases. També podrà declarar desert el Concurs si considera que les obres no reuneixen els requisits de qualitat per ser premiades. Així mateix, el Jurat podrà seleccionar més de deu cançons per raons d’adequació i/o qualitat artística de les cançons presentades.

Veredicte

El Jurat emetrà el veredicte sobre quines són les Cançons Guanyadores en un acte privat al Palau de la Música Catalana, veredicte que es farà públic posteriorment, la segona setmana del mes de febrer del 2024.

El veredicte, que serà prèviament comunicat individualment a les persones guanyadores, es publicarà al web del Palau de la Música Catalana, a la «Revista Musical Catalana» de l’Orfeó Català i a les diferents xarxes socials de Palau Vincles i del Palau de la Música Catalana.

Premis

Cadascuna de les Cançons Guanyadores premiades rebran una aportació única de tres-cents euros (300 €) i el reconeixement artístic en qualitat de l’estrena de la cançó al Concert Palau Vincles fest, que tindrà lloc a la Sala de Concerts del Palau de la Música Catalana el dia 5 de juny de 2024, a les 11 h. Cada cançó guanyadora tindrà una menció especial segons la característica que la defineixi.

Els originals de les partitures de les Cançons Guanyadores quedaran, fins a la concessió dels premis i la celebració del Concert Palau Vincles fest, en poder de la Fundació, la qual es reserva el dret de conservar-ne el nombre de còpies que cregui convenient.

Drets d’imatge

Les persones concursants compositores autores de les Cançons Guanyadores autoritzen la Fundació a poder gravar i/o fotografiar –sigui directament o a través de tercer– la interpretació que es faci de les Cançons Guanyadores al Concert Palau Vincles fest, la qual cosa podrà comportar la captació de la imatge de les persones finalistes premiades (en endavant, l’Obra Audiovisual i Fotografies).

Les persones concursants compositores autores de les Cançons Guanyadores autoritzen la Fundació a usar el seu nom, biografia i –si s’escau– imatge (incloent-hi l’Obra Audiovisual i Fotografies) en el material de promoció i divulgatiu del Concurs de Composició i/o del Concert Palau Vincles fest en qualsevol mitjà de comunicació, incloent-hi internet i xarxes socials.

Només es faran públics els noms i cognoms de les persones compositores de les Cançons Guanyadores.

Les obres no premiades

Les partitures de les obres no premiades seran esborrades per la Fundació en un termini de dos mesos des de la publicació del veredicte de les Cançons Guanyadores. Així mateix, els eventuals enregistraments de les obres no premiades seran eliminats dels arxius de la Fundació dintre del termini de dos mesos des de la publicació del veredicte de les Cançons Guanyadores.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

Cal tenir en compte que la participació en el Concurs comporta una cessió dels drets de propietat intel·lectual, però no pas d’autoria.

Amb exclusió expressa dels usos comercials, les persones concursants compositores autores de les Cançons Guanyadores cedeixen a la Fundació els drets de reproducció i comunicació pública de les Cançons Guanyadores per a usos interns, així com per a finalitats socials, docents i/o educatives, d’acord amb el que s’estableix a continuació:

● La Fundació té el dret de conservar, arxivar i utilitzar internament les Cançons Guanyadores en benefici propi o de qualsevol de les entitats vinculades a la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana.

● La Fundació té el dret de poder publicar per internet a través del portal PALAU DIGITAL del web de la Fundació, l’Obra Audiovisual i Fotografies, durant un període de temps indefinit. A aquest efecte, es deixa constància que PALAU DIGITAL és un espai virtual a través del qual la persona usuària, de forma gratuïta, pot accedir a l’oferta del Palau de la Música Catalana, incloent-hi enregistraments de concerts, conferències, trobades amb artistes i altres continguts de divulgació musical patrimoni de la Fundació. PALAU DIGITAL permet a la persona usuària poder escoltar i/o visualitzar el repertori que hi estigui penjat amb una finalitat estrictament privada, però se’n permet la descàrrega.

● La Fundació podrà utilitzar, reproduir i interpretar lliurement les Cançons Guanyadores i l’Obra Audiovisual i Fotografies corresponents en qualsevol mitjà –incloent-hi internet, PALAU DIGITAL i xarxes socials–, sempre amb finalitats socials, docents i/o educatives, ja sigui directament a través de la Fundació o a través de terceres entitats (escoles, entitats socials, etc.) amb les quals col·labori la Fundació. En aquest sentit, la Fundació es compromet a regular contractualment amb aquestes terceres entitats els usos de les Cançons Guanyadores d’acord amb els termes establerts en aquestes Bases.

● La Fundació podrà interpretar les Cançons Guanyadores en concerts amb finalitats socials, docents i/o educatives, ja sigui directament a través de la Fundació o a través de terceres entitats (escoles, entitats socials, etc.) amb les quals col·labori la Fundació. En aquest sentit, la Fundació es compromet a regular contractualment amb aquestes terceres entitats els usos de les Cançons Guanyadores d’acord amb els termes establerts en aquestes Bases.

Les persones concursants compositores autores de les Cançons Guanyadores es comprometen a posar com a títol definitiu de les seves cançons el mateix amb què hagin participat al Concurs de Composició, i a fer constar en qualsevol edició i publicació corresponent que la cançó ha estat seleccionada o premiada al Concurs de Composició Palau Vincles fest.

La Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana es reserva el dret exclusiu d’edició de les Cançons Guanyadores durant el temps establert en aquestes Bases. Això no afecta els drets de propietat intel·lectual, que seran de la persona autora per a tota la resta d’efectes. La Fundació s’eximeix de qualsevol responsabilitat derivada del plagi o de qualsevol altra infracció de la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual en què poguessin incórrer les persones concursants amb les seves obres (cançons).

Acceptació i interpretació de les bases

La participació en aquest Concurs de Composició pressuposa el coneixement i l’acceptació d’aquestes Bases per part de totes les persones concursants. La interpretació i qualsevol aspecte no previst en aquestes Bases serà resolt per la Direcció de Palau Vincles, després de consultar, si cal, els membres del Jurat.

Concurs de composició